Nơi chỉ có đá và sóng biển ngoài khơi xa

Xếp sỏi đá vẽ chân người xưa cũ
Dấu tình nồng sâu ấp ủ buồng tim
Để một đời hạt cát cũng ngập chìm
Đắm vạn kiếp im lìm bên sỏi đá.

image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: