Sự chân thành

Đi hết hơn nữa đời người  .   

Dc tặng chử “vạn sự tại tâm”

Thành công và thất bại đều đong đầy …

Thấm mỗi cảm xúc “Sự chân thành”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: