Chiều buông …

image

Sắc xám chiều buông , mộng tịch liêu
Hoàng hôn sương phủ, vấn vương nhiều
Hoa cỏ rủ buồn treo hơi gió
Ngỏ vắng chân người khóc với theo …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: