Cảm xúc của người lính …

Một ngày đầy cảm xúc ! 16 năm đi làm …  chưa từng có cảm giác bất lực, nghe máy bay hỏi bao giờ tôi có thể làm tiếp cận, cho tôi biết thứ tự của tôi là số mấy, chưa bao giờ nhìn lên 100 dặm phía trên luồng kl lưu dày đặc đi xuống …. tôi chưa từng làm lính ngoài mặt trận … nhưng hôm nay tôi đã có đầy đủ cảm xúc đó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: