“Chỉ có thông cảm thực sự lẩn nhau thì mới cứu nhau được về tinh thần cũng như thể xác. Sống không có lý tưởng không có mục đích thì không cần sống làm gì.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: