Có trong giông bão. Có trong sóng gió …. trong cái chết và cái sống … sẽ nhận ra và hiểu được một con người … sóng yên biển lặng thì sẽ mù quáng … :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: