ở nơi xa lắm

Ảnh

Bàn tay dù lớn cũng không đủ nắm bàn tay muốn rời đi

Một vòng tay dù rộng cũng không thể ôm chặt người muốn ra đi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: