cố gắng tĩnh tâm

Ông trời có mắt, đã đọc kinh , đã rõ luật nhân quả … tự cao tự đại la thói xấu giết hết những gì cao đẹp … còn lại gì ? . …. Còn sót lạ chút gì …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: