Entry for May 20, 2008

Đêm khuya rồi …………… mình nhắm mắt lại cũng như nghe được tiếng sóng biển ì ầm ……… tiếng gió rít qua những cánh dù …. gió biển có vị mặn đặc trưng ,,,,,, tạm biệt …………. tạm biệt tất cả ,,,,,,,,,,,,,,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: