Vũng Tàu Tour

người mặc áo đỏ … con tui … chuyên gia chọn chó đua … nó chọn con nào là thắng con đó
THIỆT MÀ .. KHÔNG TIN HỎI NÓ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: